Moje konto Moje konto

Karta Stałego Klienta Zielarni Lawenda

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „ Karta Stałego Klienta Zielarni Lawenda”

akceptowalna tylko w sklepach stacjonarnych.

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą „Karta Stałego Klienta Zielarni Lawenda” („Program”).

I. DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Organizator – Pani Marta Krynicka-Orzech prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FLOS Marta Krynicka-Orzech pod adresem: ul. Matejki 18, 35-065 Rzeszów, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra rozwoju, NIP: 738-198-33-96, REGON 180653596, tel. kontaktowy: +48 517-944-901, codziennie w Dni robocze w godzinach 9:00-17:00, w soboty w godzinach 10:00-14:00, e-mail: info@zielarnia24.pl;

 2. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium RP, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają osobowość prawną, która ma siedzibę na terytorium RP;

 3. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 4. Towar lub Towary – produkty spożywcze, zioła, suplementy ziołowe, środki czystości, kosmetyki, żywność i inne produkty oferowane do sprzedaży w Placówkach Organizatora;

 5. Karta – karta wydawana Uczestnikowi przez Organizatora, za okazaniem, której Uczestnik może otrzymywać rabaty określone w niniejszym Regulaminie lub innych akcjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora.

 6. Placówki Organizatora – stacjonarne placówki handlowe prowadzone przez Organizatora, których pełna lista wraz z adresami i godzinami otwarcia znajduje się na stronie internetowej pod adresem URL: http://zielarnia24.pl w zakładce Nasze sklepy;

 7. Ustawa - ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

 8. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t .jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.);

 9. Regulamin - niniejszy regulamin Programu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Program organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania. Uczestnik może w danym czasie posiadać tylko jedną Kartę, która jest własnością Organizatora. Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłat. Uczestnikowi nie wolno korzystać z Kart innych Uczestników oraz udostępniać swojej Karty innym osobom.

 1. Pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin pracowników Organizatora (tj. zstępni, wstępni, rodzeństwo, osoby przysposobione) nie mogą być Uczestnikami Programu.

 1. Wszelkie zawiadomienia Organizatora (m.in. dotyczące reklamacji, zgłoszenia utraty Karty) mogą być dokonywane przez Uczestnika lub osobę upoważnioną przez Uczestnika.

 1. Wszelkie dane kontaktowe do Organizatora wskazane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie www.zielarnia24.pl w zakładce Kontakt.

 III. REJESTRACJA W PROGRAMIE:

 1. Przystąpienie do Programu jest możliwe w czasie trwania Programu w którejkolwiek z Placówek Organizatora.
 2. Rejestracja w Programie polega na łącznym spełnieniu warunku dokonania jednorazowych zakupów w Placówce Organizatora na kwotę 50 PLN lub powyżej;
 1. Karta nie jest kartą płatniczą, kredytową, ani bankomatową, nie podlega także zbyciu.

 1. Karta zachowuje ważność w okresie obowiązywania Programu.

 1. W razie utraty Karty, Uczestnik proszony jest o niezwłoczny kontakt z Organizatorem (mailowo, telefonicznie lub osobiście w Placówce Organizatora) i zgłoszenie faktu utraty Karty w celu jej zablokowania. Po zawiadomieniu Organizator umożliwi Uczestnikowi odebranie nowej Karty w miejsce utraconej.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMU: 

 1. Po otrzymaniu Karty, już przy pierwszych zakupach Towarów w Placówkach Organizatora, Uczestnik może skorzystać z rabatu w wysokości 4% za każde zakupy na kwotę powyżej 30 PLN. Rabat jest przyznawany jedynie po przekroczeniu kwoty 30 PLN za zakup Towarów .

 1. Warem uzyskania rabatu jest okazanie przez Uczestnika swojej Karty pracownikowi Placówki Organizatora przed zamknięciem transakcji zakupu Towarów na kasie fiskalnej. W przypadku, gdy Uczestnik dokona zakupu Towarów bez okazania Karty, rabat za taki zakup Towaru nie zostanie przyznany. 

 1. Rabat nie będzie przyznawany za nabycie Towaru przez Uczestnika w ramach prowadzonego przez Organizatora sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem URL: www.zielernia24.pl, a także za skorzystanie z usług oferowanych przez Organizatora (np. za poradę dietetyka, itp.).

 1. Organizator może także przyznawać Uczestnikom dodatkowe rabaty, czy też inne korzyści w ramach programów promocyjnych i premiowych oferowanych przez Organizatora według zasad określonych w materiałach informacyjnych Organizatora dotyczących takich programów. Takie dodatkowe korzyści będą przyznawane po spełnieniu warunków promocji określonych szczegółowo w warunkach danej oferty promocyjnej.

 1. Organizator umożliwia Uczestnikom posiadającym Kartę pełne korzystanie z Programu. Organizator nie pobiera od Uczestnika żadnych opłat z tytułu korzystania z Programu.

 1. Rabat związany z uczestnictwem w Programie nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi u Organizatora, o ile Organizator nie postanowi inaczej. Uczestnik przed zrealizowaniem transakcji zakupowej dokonuje samodzielnie wyboru w ramach której z promocji obowiązującej w Placówce Organizatora chce uczestniczyć.

 1. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę, ani na inne wybrane przez Uczestnika Towary.

V. DANE OSOBOWE, REKLAMACJE:

 1. Organizator wydając kartę nie pobiera żadnych danych wrażliwych klienta.

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poprawne naliczanie rabatu. W przypadku, gdy usługi lub inne działania Organizatora wskazane w niniejszym Regulaminie są z nim niezgodne, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

 1. Uczestnicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres mailowy Organizatora lub w formie pisemnej. Uczestnicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swojego imienia i nazwiska, nr Karty oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora. Każda taka reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora.

 1. W razie nie uznania reklamacji przez Organizatora, Uczestnik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. może zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też do Państwowej Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta ze Organizatorem, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Konsumenta, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresemhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie, zawiadamiając o tym Organizatora drogą pisemną lub mailową lub też osobiście w Placówce Organizatora. Uczestnik proszony jest wówczas o zwrot Karty Organizatorowi.

 1. Organizator może odmówić rejestracji w Programie w przypadku, gdy Uczestnik nie spełnia wymogów Regulaminu

 2. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu za uprzednim zawiadomieniem z 60- dniowym wyprzedzeniem.

 1. W przypadku zakończenia Programu, Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zakończeniu działalności Programu w Placówkach Organizatora, na stronie www.zielarnia24.pl.

 1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Uczestnik zostanie powiadomiony z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona w Placówkach Organizatora, na stronie www.zielarnia24.pl. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Uczestnik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Programu. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym czasie.

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.zielarnia24.pl. Regulamin dostępny jest także w każdej z Placówek Organizatora.

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 1. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2016 roku.

 

 

ZAJRZYJ DO NASZYCH SKLEPÓW
Rzeszów: ul. Rejtana 67, ul. Matejki 18, ul. Broniewskiego 34; Jarosław: ul. Sobieskiego 1

ODWIEDŹ NAS
ONLINE:

contact-icon-call

ZADZWOŃ DO NAS
+48 517 947 057

contact-icon-email

NAPISZ DO NAS
info@zielarnia24.pl